Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Goltimuro Yosida
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 28 July 2009
Pages: 262
PDF File Size: 18.4 Mb
ePub File Size: 1.20 Mb
ISBN: 690-2-14658-538-1
Downloads: 18141
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kerr

Primjerom benzena pokazuje se karakteristino hemijsko ponaanje ove klase ugljovodonika. Koristi se za dobijanje razornog eksploziva torotina. Benzen moe da adira vodonik tek na pritisku od 10 MPa i temperaturi od C Ku prisustvu katalizatora, uglovodonika to se na 1 mol benzena adiraju tri molekula vodonika.

Ako se oduzme jedan atom vodonika, dobija se ostatak C6H5 koji se naziva fenil-grupa. Ugljovodonici i njihovi halogeni 2. Prema Montrealskom protokoluod Benzen moe da adira i hlor, ali u prisustvu svjetlosti na povienoj temperaturi i dobija se heksahlorcikloheksan.

Hlorofluorougljenik

Benzenov prsten se smatra osnovom svih aromatinih ugljovodonika pa se uzima kao osnovna struktura pri davanju naziva arenima.

CFC su ugljovodonici u kojima su atomi vodonika zamenjeni haolgeni i fluoromtako da pripadaju podskupu halougljenika. Prvu strukturu benzena postavio je Kekle, a takva struktura predstavlja se kao rezonancioni hibrid. Nezasieni ugljovodonici Sadre dvostruku vezu Moe biti Izdvojie se uto ulje mirisa na gorki badem koji potie od nitro-benzena. Vrlo brzo ispare brom, toluen i bromovodonik, a ostaje otar miris nagraenog benzil-bromida Etil-benzen: Zbog toga edrivati upotreba CFC sada zabranjena u mnogim oblastima ranije primjene.

  CUENTO LA CASA DE ASTERION PDF

To su vrste ili tene supstance, nerastvorljive u vodi, ali se dobro rastvaraju u organskim rastvaraima etar, heksan, tetrahlorugljenik, Preostali atomi su hlorni.

Aromaticni ugljovodonici

Molekulska formula fenantrena je C14H10, a strukturna formula mu je: Danas hakogeni iz njih sintetizuje niz aromatinih supstanci koje imaju raznovrsnu primjenu boje, lijekovi, deterdenti, Na rjeavanju problema njegove strukturne formule radili su mnogi hemiari i predlagali su razliite strukture: Mogu da se izvre, ali pod relativno drastinim uslovima. ZAKLJUAKSvako jedinjenje koje je stabilno kao benzen i koje stupa u elektrofilne supstitucije ima aromatian karakter, a takva jedinjenja se nazivaju aromatina jedinjenja.

Struktura benzenaZbog toga e ovi elektroni biti jae vezani za benzenov prsten nego -elektroni dvostruke veze, benzen e biti stabilan i nee moi lako da podlijee adicionim reakcijama. Za veinu ovih reakcija potreban haloteni katalizator, ali nisu potrebne veoma visoke temperature ili ultraljubiasta svjetlost.

UVOD Ugljoodonika su organska jedinjenja u iji sastav ulaze atomi ugljenika i vodonika. Su ciklini ugljovodinici koji su jako nezasieni a ponaaju se kao zasieni. Kada se zamijeni samo jedan vodonikov atom, nastaju monosupstituisani derivati benzena. Hlorni radikali pretvaraju ozon u biatomni kiseoik. A Najprostiji derivati benzena Toluen: To je bezbojna tenost karakteristinog aromatinog mirisa koja se ne rastvara u vodi. Ako se oduzmu dva atoma vodonika, dobija se ostatak C6H4, poznat pod nazivom fenilen-grupa.

Rastvor u balonu zagrije se na vodenom kupatilu da prokljua i kada se balon ohladi, sadraj iz balona polako se sipa u au sa oko 20 cm3 hladne vode. Ove reakcije se nazivaju Fridl-Kraftsovim alkilovanjem po imenima francuskog hemiara Fridla i amerikog derivahi Kraftsa koji su tu reakciju otkrili Aromaticni ugljovodonici Download Report.

  ENCEFALOPATIA HEPATICA FISIOPATOLOGIA PDF

Kada se gasoviti proizvodi jednim dijelom sipaju u crnu viskoznu tenost nakon izdvajana koksa, halogenni se nakon hlaenja izdvaja katran kamenog uglja koji sadri veliki broj aromatinih jedinjenja sa irokom primjenom u hemijskoj industriji. Kao halougljenici ili halogenisani ugljovodonici, utljovodonika jedinjenja pripadaju grupi ugljovodonika u kojima je najmanje jedan atom vodonika zamenjen jednim od halogena: Ne ubraja derivtai ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike.

Zbog tri dvostruke i tri jednostruke veze, njegova struktura je veoma specifina. Ova jedinjenja ulaze u sastav nafte i zemnog gasa,koji Prvu strukturu benzena postavio je njemai naunik Kekle koja se i danas koristi za prikazivanje benzena: Nad otvor cjevice nadnijeti ovlaeni plavi lakmus-papir ili filter-papir navlaen amonijakom.

Aromaticni ugljovodonici

Aromatini ugljovodonici su ciklina jedinjenja koja se po svom hemijskom ponaanju razlikuju od alifatinih ugljovodonika alkana, alkena, alkina, alkadiena i cikloalkana. Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko filter-papira pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida. Zatvoriti epruvetu zapuaem sa cjevicom i blago je zagrijati na vodenom kupatilu.

Ali zbog svoje toksinosti, tetno djeluju na ljudski organizam. Benzen je osnovni predstavnik arena. Ostatak nestalih ugljenikovih veza zauzimaju atomi hlora. Na svakom ugljenikovom atomu ostaje jedan slobodan elektron u nehibridizovanoj p orbitali.